Blad wczytywania strony

Czytanie Pisma Świętego

Jak zacząć?

Jest wiele sposobów na czytanie Pisma Świętego. To ogromne bogactwo treści samej Biblii i mnogość otaczających nas informacji często powoduje, że nie wiemy jak zacząć? Poniższe porady są własnym opracowaniem Diakonii Ewangelizacyjnej opartym na tabeli przygotowanej przez ks. Piotra Ostańskiego i jest jedynie pierwszym krokiem na drodze do poznawania Biblii. Na początek wystarczą chęci, 25-30 minut dzienne i otwartość na coś nowego. Podana na pierwszej stronie tabela zawiera zbiór czytań przygotowanych na każdy dzień danego miesiąca. Każdego dnia czytamy określony w tabeli fragment ze Starego Testamentu , wskazany Psalm nr….. lub wskazaną Księgę, oraz fragment z Nowego Testamentu. Nie należy czytać dziennie więcej niż wskazuje tabela. Nawet wtedy gdy danego dnia nie mamy czasu na podjęte wyzwanie w kolejnym dniu kiedy mamy czas, czytamy kolejne fragmenty przeznaczone na jeden dzień z tabeli zawarte w kolejnym wierszu. Mimo tego, że po zaniechaniach nie będą się nam zgadzały daty dnia z tabeli z bieżącą datą nie opuszczamy żadnego fragmentu i zachowujemy kolejność czytania wg tabeli. Dla porządku aby nie pominąć jakiegoś wiersza można po przeczytaniu tekstu Pisma Świętego wyznaczonego na dany dzień skreślić w tabeli wiersz z którego tekst przeczytaliśmy. Nie należy też czytać na zapas do przodu. Chodzi tu o czytanie z możliwie jak największym skupieniem.

Szczęść Boże – Życzymy Wszystkim Wytrwałości w obcowaniu ze Słowem Bożym.

Zapraszamy WAS do działania!

Katolickie serwisy internetowe: www.biblijni.pl, biblia.deon.pl/PS/Biblia.html, ewangeliadlanas.wordpress.com/biblia-w-rok, www.mateusz.pl, www.pallottinum.pl proponują Nam możliwość przeczytania oraz posłuchanie czytania i ewangelii z danego dnia jak i dowolnego fragmentu Biblii. Bez znajomości Biblii, bez posiadania egzemplarza Pisma Świętego możecie posłuchać Słowa Bożego, w wolnej, wybranej przez Was chwili wykorzystując komputer bądź telefon komórkowy z dostępem do internetu.
Na serwisie biblia.deon.pl można dodatkowo zapoznać się z historią narodu wybranego oraz skorzystać ze słownika zwrotów z Bibli.

To NA DOBRY POCZĄTEK.

Co dalej?

Kolejnym krokiem może być zakup własnego egzemplarza Pisma Świętego. Na rynku znajduje się wiele wydań Biblii, ta której możecie posłuchać to Biblia Tysiąclecia, powszechnie zwana „tysiąclatką”. Zakup pełnego wydania Starego i Nowego Testamentu to koszt ok. 50-70zł. Wszystko zależy od wielkości Biblii, miejsca zakupu czy ewentualnych dodatków, które może Biblia zawierać. Zakupu można dokonać również nie wychodząc z domu – poprzez księgarnie internetowe. Całe Pismo Święte podzielone jest na Stary i Nowy Testament, a te na kolejne księgi. Są wydania, które w specjalny sposób, za pomocą tzw. paginatorów dzielą już zakupiony egzemplarz. Ułatwia to poszukiwania poszczególnych ksiąg ale też dodatkowo kosztuje. We własnym zakresie również możemy dokonać zakupu pagina torów i w ciągu jednego wieczora własnoręcznie wypełnić nimi zakupiony egzemplarz. Stary Testament jest obszerniejszy niż Nowy dlatego też zastanawiając się nad zakupem samego Starego Testamentu proponujemy jednak pełne wydanie. Chętni mogą zacząć również od zakupu samego Nowego Testamentu. Jest to część, proporcjonalnie mniejsza niż Stary Testament, poza tym bardzo powszechnie dostępna. Za ok.20zł możemy dokonać zakupu własnego egzemplarza. Znajdziemy tam z pewnością pojawiające się na serwisie ewangelie i niektóre czytania. Jeśli znajdziemy Nowy Testament dodatkowo z Psalmami (to księga Starego Testamentu czasem dołączana do NT) to mamy już sporo materiału do dalszych działań.

Planowane są też - raz na miesiąc, spotkania biblijne (pierwsze spotkanie pod koniec lutego) - z osobami dobrze znającymi Biblię, gdzie będzie się można podzielić swoimi spostrzeżeniami wynikającymi z lektury Pisma Świętego (dać swoje świadectwo) i wysłuchać wyjaśnień stanowiących odpowiedzi na zadane mail-em pytania do przeczytanych tekstów Biblijnych.

Pytania można przesyłać na adres mailowy czytamy.biblie@gmail.com lub składać w formie pisemnej w formacie 1/2 A4 (napisane drukowanymi literami) do urny, która będzie ustawiona w 3 tygodniu roku przy ołtarzu św. Tadeusza Apostoła.

Przeczytaj Biblię w ciągu 1 roku - cz I

STYCZEŃ 2018 LUTY MARZEC
7 Rdz 1-2 Ps 1 Łk 1 1 Wj 1-2 Ps 25 Dz 2 1 Kpł 19-20 Hi 24 Mt 3
8 Rdz 3-4 Ps 2 Łk 2 2 Wj 3-4 Ps 26 Dz 3 2 Kpł 21-22 Hi 25 Mt 4
9 Rdz 5-6 Ps 3 Łk 3 3 Wj 5-6 Ps 27 Dz 4 3 Kpł 23-24 Hi 26 Mt 5
10 Rdz 7-8 Ps 4 Łk 4 4 Wj 7-8 Ps 28 Dz 5 4 Kpł 25-26 Hi 27 Mt 6
11 Rdz 9-10 Ps 5 Łk 5 5 Wj 9-10 Ps 29 Dz 6 5 Kpł 27 Hi 28 Mt 7
12 Rdz 11-12 Ps 6 Łk 6 6 Wj 11-12 Ps 30 Dz 7 6 Iz 54-55 Ps 37 Łk 15
13 Rdz 13-14 Ps 7 Łk 7 7 Wj 13-14 Hi 1 Dz 8 7 Lb 1-2 Hi 29 Mt 8
14 Rdz 15-16 Ps 8 Łk 8 8 Wj 15-16 Hi 2 Dz 9 8 Lb 3-4 Hi 30 Mt 9
15 Rdz 17-18 Ps 9 Łk 9 9 Wj 17-18 Hi 3 Dz 10 9 Lb 5-6 Hi 31 Mt 10
16 Rdz 19-20 Ps 10 Łk 10 10 Wj 19-20 Hi 4 Dz 11 10 Lb 7-8 Hi 32 Mt 11
17 Rdz 21-22 Ps 11 Łk 11 11 Wj 21-22 Hi 5 Dz 12 11 Lb 9-10 Hi 33 Mt 12
18 Rdz 23-24 Ps 12 Łk 12 12 Wj 23-24 Hi 6 Dz 13 12 Lb 11-12 Hi 34 Mt 13
19 Rdz 25-26 Ps 13 Łk 13 13 Wj 25-26 Hi 7 Dz 14 13 Lb 13-14 Hi 35 Mt 14
20 Rdz 27-28 Ps 14 Łk 14 14 Wj 27-28 Hi 8 Dz 15 14 Lb 15-16 Hi 36 Mt 15
21 Rdz 29-30 Ps 15 Łk 15 15 Wj 29-30 Hi 9 Dz 16 15 Lb 17-18 Hi 37 Mt 16
22 Rdz 31-32 Ps 16 Łk 16 16 Wj 31-32 Hi 10 Dz 17 16 Lb 19-20 Hi 38 Mt 17
23 Rdz 33-34 Ps 17 Łk 17 17 Wj 33-34 Hi 11 Dz 18 17 Lb 21-22 Hi 39 Mt 18
24 Rdz 35-36 Ps 18,1-20 Łk 18 18 Wj 35-36 Hi 12 Dz 19 18 Lb 23-24 Hi 40 Mt 19
25 Rdz 37-38 Ps 18,21-51 Łk 19 19 Wj 37-38 Hi 13 Dz 20 19 Lb 25-26 Hi 41 Mt 20
26 Rdz 39-40 Ps 19 Łk 20 20 Wj 39-40 Hi 14 Dz 21 20 Lb 27-28 Hi 42 Mt 21
27 Rdz 41-42 Ps 20 Łk 21 21 Kpł 1-2 Hi 15 Dz 22 21 Lb 29-30 Ps 31 Mt 22
28 Rdz 43-44 Ps 21 Łk 22 22 Kpł 3-4 Hi 16 Dz 23 22 Lb 31-32 Ps 32 Mt 23
29 Rdz 45-46 Ps 22 Łk 23 23 Kpł 5-6 Hi 17 Dz 24 23 Lb 33-34 Ps 33 Mt 24
30 Rdz 47-48 Ps 23 Łk 24 24 Kpł 7-8 Hi 18 Dz 25 24 Lb 35-36 Ps 34 Mt 25
31 Rdz 49-50 Ps 24 Dz 1 25 Kpł 9-10 Hi 19 Dz 26 25 Pwt 1-2 Ps 35 Mt 26
26 Kpł 11-12 Hi 20 Dz 27 26 Pwt 3-4 Ps 36 Mt 27
27 Kpł 13-14 Hi 21 Dz 28 27 Pwt 5-6 Ps 37,1-20 Mt 28
28 Kpł 15-16 Hi 22 Mt 1 28 Pwt 7-8 Ps 37,21-40 Rz 1
29 Kpł 17-18 Hi 23 Mt 2 29 Pwt 9-10 Ps 38 Rz 2
30 Pwt 11-12 Ps 39 Rz 3
31 Pwt 13-14 Ps 40 Rz 4

Opracował ks. Piotr Ostański

Stary Testament obejmuje:

Nowy Testament obejmuje:

Wykaz skrótów

SIGLA BIBLIJNE
ST - Stary Testament

Rdz Ks. Rodzaju Prz Ks.Przysłów
Wj Ks. Wyjścia Koh Ks. Koheleta
Kpł Ks. Kapłańska Pnp Pieśń nad Pieśniami
Lb Liczb Mdr Ks. Mądrości
Pwt Powtórzonego Prawa Syr Mądrości Syraha
Joz Jozuego Iz Izajasza
Sdz Ks. Sędziów Jr Jeremiasza
Rt Ks. Ruta Lm Lamentacje
1 Sm 1 Ks. Samuela Ba Ks. Barucha
2 Sm 2 Ks. Samuela Ez Ks. Ezechiela
1 Krl 1 Ks. Królewska Dn Ks. Daniela
2 Krl 2 Ks. Królewska Oz Ks. Ozeasza
1 Krn 1 Ks. Kronik Jl Ks. Joela
2 Krn 2 Ks. Kronik Am Ks. Amosa
Ezd Ks. Ezdrasza Ab Ks. Abdiasza
Ne Ks. Nehemiasza Jon Ks. Jonasza
Tb Ks. Tobiasza Mi Ks. Micheasza
Jdt Ks. Judyty Na ks. Nahuma
Est Ks. Estery Ha Ks. Habakuka
1 Mch 1 Ks. Machabejska So Ks. Sofoniasza
2 Mch 2 Ks. Machabejska Ag ks. Aggeusza
Hi Ks. Hioba Za Ks. Zachariasza
Ps Ks. Psalmów Ml Ks. Malachiasza

NT - Nowy Testament

Mt Ewangelia wg. Św. Mateusza 1 Tm 1 List do Tymoteusza
Mk Ewangelia wg. Św. Marka Łk Ewangelia wg. Św. Łukasza
2 Tm 2 List do Tymoteusza Tt List do Tytusa
J Ewangelia wg. Św. Jana Flm List do Filemona
Dz Dzieje Apostolskie Hbr List do Hebrajczyków
Rz List od Rzymian Jk List Św. Jakuba
1 Kor 1 List do Koryntian 1 P 1 List Św. Piotra
2 Kor 2 List do Koryntian 2 P 2 List Św. Piotra
Ga List do Galatów 1 J 1 List Św. Jana
Ef List do Efezjan 2 J 2 List Św. Jana
Flp List do Filipian 3 J 3 List Św. Jana
Kol List do Kolosan Jud List Św. Judy
1 Tes 1 List do Tesaloniczan Ap Apokalipsa Św. Jana
2 Tes 2 List do Tesaloniczan

Pozostałe Skróty

 
aram. aramejski rkp rękopis, rękopisy
gr. grecki Sam. Samarytański tekst
hebr. hebrajski syr. syryjski przekład
kod. kodeks (rękopis) Targ. Targum, Targumy
LXX Septuaginta, grecki przekład ST tłum. tłumaczenie, tłumaczą
odm. odmienny, odmiennie TM tekst masorecki
oryg. oryginalny VL starołaciński przekład
par. miejsca paralelne Wlg Wulgata
popr. poprawka, poprawiają wg według
por. porównaj zob. zobacz
przekł. przekład

Kursywa - wskazuje na cytaty z innych ksiąg Pisma Świętego.

1 - w tekście odsyła do przypisu w prawej kolumnie. Przypis zaczyna się od podania liczby rozdziału i wiersza. Jeśli w jednym wierszu jest więcej powtórzeń numeru, w przypisie powtarza się odnośne słowa tekstu przekładu.

[] - nawias kwadratowy zamyka wyrazy, których wprawdzie nie ma w tekście biblijnym, lecz które są niezbędne w przekładzie ze względu na sens bądź na wymagania języka polskiego.

<> - nawias trójkątny zamyka glosy lub miejsca w tekście przekazanym krytycznie niepewne.