Blad wczytywania strony

Nazwa i adres Beneficjenta: Parafia Rzymskokatolicka Św. Tadeusza Apostoła w Warszawie realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich

Nazwa i nr. projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynku sakralnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Tadeusza Apostoła", RPMA 4.02.00-14-4579/16

Informacja szczegółowe dotyczące projektu

C2. Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Głównym celem Projektu będzie wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej. Cel główny RPO WM 2014-2020 – inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, osiągany poprzez cele strategiczne stanowiące odpowiedź na trzy podstawowe wyzwania Strategii Europa 2020, w kontekście wspierania rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i włączającego:

Projekt zapewnia efektywne korzystanie z zasobów naturalnych, pośrednie zmniejszenie udziału węgla w gospodarce, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zrozumienie wagi efektywności energetycznej we wspieraniu zrównoważonego rozwoju. Projekt przyczynia się również do realizacji celów szczegółowych – strategicznych RPO WM 2014-2020 w tym m.in. wsparcia działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu poprzez wzrost efektywności energetycznej objętego projektem budynku użyteczności publicznej. Projekt poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w modernizowanym obiekcie zapewnia większe wykorzystanie źródeł odnawialnych na terenie Mazowsze, co przyczynia się do zmniejszania emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego, a także jest istotą działań zapewniających ochronę środowiska naturalnego. Projekt Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, przyczynia się do realizacji trzech celów szczegółowych ww. osi priorytetowej tj. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii, zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym oraz lepsza jakość powietrza. Projekt jest zgodny z ww. celami osi priorytetowej dzięki m.in. zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, wzrostowi efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej modernizowanego w ramach projektu oraz zmniejszeniu emisji CO2, co wpływa na lepszą jakość powietrza. Projekt realizowany w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna przyczynia się do realizacji celu szczegółowego ww. działania tj. zwiększonej efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Projekt przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej: zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną wynosi 44,75%, oszczędności zużycia energii oświetlenia wynoszą 71,4%.

Cele szczegółowe projektu: obniżenie poziomu zużycia energii cieplnej i elektrycznej, racjonalne jej wykorzystanie, ograniczenie kosztów jej wytwarzania poprzez m.in. wykorzystanie OZE, uzyskanie korzyści w wydatkach ponoszonych na energię cieplną i elektryczną, podniesienie standardu użytkowania budynku użyteczności publicznej oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Uzasadnienie konieczności realizacji projektu: budynek sakralny należy do grupy budynków użyteczności publicznej, termomodernizacja pozwoli na zmniejszenie zużycia energii, poprawi efektywność zarządzania energią, spowoduje obniżenie kosztów eksploatacji budynku oraz zmniejszy emisję CO2 do atmosfery, podniesienie własności użytkowych budynku, wpłynie na poprawę i dodatkową ochronę zgromadzonych w budynku elementów kultu religijnego stanowiących wyposażenie obiektu sakralnego jak i dóbr kultury w postaci zgromadzonego w bibliotece księgozbioru. Doprowadzi do poprawy stanu technicznego budynku, poprawę jakości i czystości powietrza wewnątrz obiektu jak i powietrza atmosferycznego, ochronę środowiska przyrodniczego, poprawę stanu środowiska naturalnego. Nie poniesione koszty będą mogły być wykorzystane na inne cele (działalność charytatywno-opiekuńczą). Poprawa efektywności energetycznej przełoży się na możliwość realizacji nowych inicjatyw duszpasterskich, których ilość będzie mogła zostać zwiększona i ulegać dalszej intensyfikacji. Wpłynie to korzystnie na rozwój lokalnej społeczności parafialnej i społeczności w ogóle z uwagi na ogromny udział w kształtowaniu przez Kościół podejścia ludzi do wielu dziedzin życia. Wnioskodawca deklaruje przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post, celem weryfikacji przeprowadzonych oszczędności energii w wyniku realizacji projektu.

C5. Opis zadań w projekcie
Nr Nazwa zadania 1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynku sakralnego Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Świętego Tadeusza Apostoła

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań
W ramach wskazanego zadania planowane są do realizacji następujące przedsięwzięcia:

Opis działań planowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia dot. robót budowlanych:

E2. Wskaźnik rezultatu
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok: 0,00 / 702,33 / 2019
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok: 0,00 / 16,43 / 2019
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok: 0,00 / 2,03 / 2019
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) tony równoważnika CO2/rok: 0,00 /116,42 / 2019
Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok: 0,00 /702,33 / 2019
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) kWh/rok: 0,00 / 136 568,93/ 2019

F4. Źródła finansowania

 1. Nazwa źródła finansowania wydatków
 2. A. Środki wspólnotowe
 3. B1 Krajowe środki publiczne, w tym:
 4. B1.1 budżet państwa:
 5. B1.2 budżet jednostek samorządu terytorialnego
 6. B1.3 Inne krajowe środki publiczne, w tym:
 7. B1.3.1 Fundusz pracy:
 8. B1.3.2 Państwowy Fundusz Reh. Osób Niepełnosprawnych:
 9. B1.3.3 Inne:
 10. C. Prywatne (środki własne)
 11. Suma
 1. Wydatki ogółem
 2. 957 789,62 PLN
 3. 0,00
 4. 0,00
 5. 0,00
 6. 0,00
 7. 0,00
 8. 0,00
 9. 0,00
 10. 299 923,78 PLN
 11. 1 257 713,40 PLN

Zapytanie ofertowe dotyczące termomodernizacji