DZIĘKUJEMY
ZA WASZĄ
SŁUŻBĘ
!

CZEŚĆ

I CHWAŁA

BOHATEROM!

W NIEDZIELE 12 WRZEŚNIA ZE WZGLĘDU NA UROCZYSTOŚCI BEATYFIKACYJNE, NIE BĘDZIE MSZY ŚWIĘTEJ O GODZINIE 12:30. POZOSTAŁE MSZE ŚWIĘTE ODBĘDĄ SIĘ BEZ ZMIAN TJ. 7:30, 9:30, 11:00, 18:00, 20:00.

    PO OKRESIE KWARANTANNY SPOWODOWANEJ WYKRYCIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U JEDNEGO Z KAPŁANÓW, INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 11 LISTOPADA 2020 PARAFIA WZNOWIŁA FUNKCJONOWANIE.    

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

Jesteśmy z Wami!

Ми з Вами!

We are with you!

Dofinansowanie termomodernizacji ze środków UE
św. Tadeusz Apostoł
tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo

W związku z możliwością pojawienia się pojawieniem się na terenie Polski koronawirusa o nazwie SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski, wystosował list informacyjny. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią, zachowywanie podstawowych zasad higieny, rozsądne podchodzenie do tematu i modlitwę!

 

 

 


COVID-19

W ciągu najbliższych ośmiu dni (1-8 marca) w naszej parafii odbywać się będą misje święte. Wydarzenie największej rangi w duchowym życiu parafii, szczególny rodzaj otwartych rekolekcji będący czasem szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu. Przeprowadza się je raz na dekadę. Te osiem misyjnych dni ze słowem Bożym i modlitwą powinny stać się dla nas duchowym przygotowaniem do głębszego i pełnego dziękczynienia przeżywania trzech ważnych wydarzeń: 70. rocznicy erygowania parafii (25 marca), 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II (18 maja) oraz beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego (7 czerwca). 

 

Misje święte to czas, codziennych nabożeństw m.in. sakramentu namaszczenia chorych, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i ślubów małżeńskich a także adoracji krzyża misyjnego i spowiedzi misyjnej. Każdy dzień misji to rozważanie tematu związanego z wiarą. W założeniu ma to być czas wewnętrznego zadumania nad swoim życiem a ich efektem ma być pogłębienie wiary u chrześcijan obojętnych, pozyskanie dla wiary tych którzy ją utracili i mobilizacja wiernych do życia w zgodzie z dekalogiem. Zwieńczeniem misji świętych jest poświęcenie krzyży tzw. misyjnych i nabożeństwo przed krzyżem misyjnym przed kościołem.

 

Zapraszamy wszystkich. Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

 

 


Modlitwa za misje parafialne

 

Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka.
Polecamy Ci misje święte w naszej parafii.
Niech będzie to czas łaski i błogosławieństwa,
pojednania i odnowy, miłosierdzia i nadziei.
Boże Ojcze, spraw, abyśmy otworzyli się na Twoje Słowo.
Wszystkim daj łaskę odnowy wiary i pokój sumienia;
rodzinom dar pojednania i miłości;
młodzieży chrześcijański entuzjazm
i radość służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.
Poślij nas do każdego kto potrzebuje Twego miłosierdzia,
by powstać z grzechu do nowego życia.
Duchu Święty, bądź światłem i natchnieniem
dla wszystkich parafian
i misjonarzy, którzy do nas przybędą.

 

Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji – módl się za nami.
Święty Tadeuszu, nasz patronie – módl się za nami.

 

Amen.

Misje Święte

W Środę Popielcową rozpoczynamy święty, czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Pana Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

 

Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne „Alleluja” i „Chwała na wysokości Bogu”, a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.

 

Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest.

 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.

 

Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem, będącego zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia towarzyszą w Środę Popielcową słowa: „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post - czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy - ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.

 

Środa Popielcowa nie należy do świąt nakazanych, katolicy nie mają obowiązku uczestnictwa we mszy świętej (jednak jest ono wysoce zalecane). Tego dnia obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki powinny zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

Msze święte w Środę Popielcową o godzinie: 7:00, 8:00, 9:00, 17:00, 18:00 i 20:00.

Z prochu powstałeś...

12 lutego ukazała się piąta adhortacja apostolska papieża Franciszka pt. „Querida Amazonia” tzn. „Umiłowana Amazonia”. Ten wyczekiwany dokument stanowi podsumowanie synodu dla Amazonii, który odbył się w Rzymie w dniach 6–27 października 2019 i obradował na temat „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej”. Adhortacja ta wytycza nowe drogi dla ewangelizacji, troski o środowisko i ubogich. Papież Franciszek ma nadzieję na nowy dynamizm misyjny i potwierdza ważną role świeckich we wspólnotach Kościoła. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią i modlitwy za Amazonię.

 

 


Modlitwa do Maryi, Matki Amazonii

 

Matko życia,

w Twoim macierzyńskim łonie ukształtował się Jezus,

Pan wszystkiego, co istnieje.

Zmartwychwstały, przemienił Cię swoim światłem

i uczynił Cię Królową całego stworzenia.

Zatem prosimy Cię, byś panowała, o Maryjo,

w pulsującym sercu Amazonii.

 

Okaż się Matką wszystkich stworzeń,

w pięknie kwiatów, rzek,

wielkiej rzeki, która przez nią płynie

i wszystkiego, co drga w jej puszczach.

Chroń swą miłością tę eksplozję piękna.

 

Uproś Jezusa, by rozlał całą swą miłość

na mieszkających tam mężczyzn i kobiety,

aby umieli ją podziwiać i o nią się troszczyć.

 

Spraw, by Twój Syn narodził się w ich sercach,

aby jaśniał w Amazonii,

w jej ludziach i jej kulturach,

światłem swego Słowa, pociechą swej miłości,

swym orędziem braterstwa i sprawiedliwości.

 

Niech w każdej Eucharystii

wznosi się też wielki cud

na chwałę Ojca.

 

Matko, spójrz na ubogich Amazonii,

bo ich dom jest niszczony

dla nędznych interesów.

Ile bólu, ileż nędzy,

ileż porzucenia i ile arogancji

w tej błogosławionej ziemi,

obfitującej życiem!

 

Porusz czułość możnych,

bo chociaż czujemy, że jest późno,

wzywasz nas do ocalenia tego,

co wciąż żyje.

 

Matko o przebitym sercu,

Cierpiąca w Twoich znieważonych dzieciach

i w zranionej przyrodzie,

króluj w Amazonii

wraz z Twoim Synem.

Króluj, aby nikt inny nie czuł się właścicielem

dzieła Bożego.

 

Tobie ufamy, Matko życia,

nie zostawiaj nas

w tej mrocznej godzinie.

 

Amen.

 


Adhortacja „Querida Amazonia”

Publikujemy podziękowania od siostry Marii Hiacynty Biłas z Nowego Sącza, która uczestniczyła w przekazywaniu paczek bożonarodzeniowych przygotowanych przez naszych parafian w ramach akcji charytatywnej „Dar Mojego Serca”.

 

 

„Dobroć serca jest tym czym ciepło słońca: ona daje życie.”

Henryk Sienkiewicz


Wielebny Księże Proboszczu i Drodzy Parafianie!


Z głębi serca wyrażam swoją wdzięczność za hojne wsparcie ubogich rodzin z którymi pracuję. Służąc osiemnaście lat w parafii św. Judy Tadeusza na Sadybie wielokrotnie mogłam się przekonać o autentycznej solidarności międzyludzkiej. Nowy Sącz uchodzi za główny ośrodek turystyczny Sądecczyzny. Jednak dla wielu mieszkańców tego miasta codzienność wiąże się z dużym bezrobociem i trudną codziennością. Wielokrotnie spotykam się z nadludzkimi wysiłkami rodzin, które nie umieją związać „końca z końcem”. Właśnie w ich imieniu prosiłam o wsparcie. Łzy szczęścia, serdeczny uścisk dłoni czy wzrok przepełniony wzruszeniem bardzo często pojawiały się podczas przekazywania im świątecznych paczek.

 

Niech te słowa będą Waszą radością i podziękowaniem dla Was. Dar Waszego serca stał się konkretną pomocą.

 

W intencji osób zaangażowanych w akcję „Dar mojego serca” ofiaruję codzienną pamięć modlitewną oraz intencję Mszy świętej, która odbędzie się dnia 15 I 2020r. o godz. 18.00 w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu.

 

Życzę obfitych łask i potrzebnego światła Ducha Świętego w podejmowaniu codziennego trudu.

 

Z wyrazami szacunku
M Hiacynta Biłas
Siostra Szkolna de Notre Dame

 

 


Podziękowania dla darczyńców

Podsumowanie akcji - Kalendarz Parafialny 2020

Mając na celu zebrania środków na pokrycie kosztu termomodernizacji kościoła (tzw. wkładu własnego) jedna z rodzin naszej parafii ufundowała pół tysiąca ściennych, trójdzielnych kalendarzy na rok 2020. Zawierają one wysokiej jakości fotografię obrazu św. Tadeusza (znajdującego się w górnym kościele) oraz specjalnie przygotowane kalendaria (z opisanymi świętami i uroczystościami kościelnymi). Kalendarz zadedykowano obchodzonemu w tym roku jubileuszowi 70-lecia powołania parafii.

 

Dystrybucja kalendarzy odbywała się po każdej niedzielnej mszy św. w dniach 1, 8, 15 i 22 grudnia oraz po mszach świętych roratnich od 1 do 24 grudnia. Około 40 kalendarzy rozprowadzono wśród pielgrzymów grupy biało – żółtej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, a około 20 na dwóch spotkaniach fundacji JESTEM. Dwa kalendarze przekazano nieodpłatnie (jeden do kancelarii, a drugi naszemu niezamożnemu parafianinowi - na jego prośbę).

 

Ofiary złożone przez nabywców kalendarzy łącznie wyniosły: 7037,30 zł oraz 5 funtów brytyjskich. Cała ta kwota została przekazana księdzu Proboszczowi.

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

Posumowanie konkursu na bożonarodzeniową kartkę pocztową

W konkursie wzięło udział 17 osób (w tym 4 dorosłych), które przygotowały 21 projektów kartek. Najmłodszy uczestnik konkursu miał 5,5 roku. Do realizacji zakwalifikowano 20 prac. Ich autorzy otrzymali w dniu 8 grudnia, po mszy świętej o godz. 11:00 nagrody książkowe ufundowane przez nasze parafianki – Siostry Paulistki.

Kartki (wraz z kopertami) były dostępne za dobrowolną ofiarą (do puszki) od 13 do 24 grudnia. W pierwszej fazie przygotowano 296 kartek, przy czym poszczególne wzory – na podstawie szacunków organizatorów - w różnych ilościach egzemplarzy. Na podstawie wyników dystrybucji w dniach 14 i 15 grudnia dodrukowano jeszcze 172 kartki - razem wydrukowano więc 468 kartek. Do dnia rozstrzygnięcia konkursu zdecydowanie najwięcej nabywców znalazła kartka zaprojektowana przez siostrę Wandę (którą to kartkę organizatorzy nazwali „Święta Rodzina w drodze do Warszawy”), drugi wynik osiągnęła kartka pani Magdaleny a trzeci – przygotowana przez Lenę (9 lat).

22 grudnia na zakończenie mszy świętej sprawowanej o godz. 11:00 siostra Wanda otrzymała oryginalną koszulkę treningową reprezentacji Polski w piłce nożnej z autografem Kamila Grosickiego (nagrodę tę ofiarował ks. Mariusz Zapolski – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie). Sponsor główny konkursu - polska firma „Bracia Sadownicy” dla Siostry Wandy oraz kolejnych 10 autorów kartek, które uzyskały najlepsze wyniki, przygotowała atrakcyjne nagrody w postaci zestawów tłoczonych soków jabłkowych, kufli, toreb i drobnych gadżetów.


Razem rozprowadzono 397 bożonarodzeniowych kartek pocztowych, za które do puszki złożono ofiary w łącznej wysokości 1486,05 złotych. Cała ta kwota – przeznaczona na pokrycie kosztów termomodernizacji naszego kościoła została przekazana księdzu Proboszczowi. Niezależnie od efektu finansowego konkurs był formą dobrej zabawy i integracji naszej wspólnoty parafialnej.


Organizatorzy dziękują uczestnikom konkursu za wzięcie w nim udziału, ofiarodawcom – nabywcom kartek oraz sponsorom nagród; szczególne podziękowanie za osobiste zaangażowanie składają prezesowi firmy „Bracia Sadownicy” p. Adamowi Jędrzejewskiemu. Bóg zapłać.

Wzory wszystkich wydrukowanych pocztówek można obejrzeć poniżej (aby otworzyć galerię z wszystkimi pracami należy kliknąć na poniższą grafikę).

Z uwagi na zapytania, dotyczące niezgodności sumy uzyskanych projektów (21) z ilością wydrukowanych wzorów kartek (20) a ilością fotografii zamieszczonych na stronie internetowej (19) wyjaśniamy: Jedna praca była kartką przestrzenną. Posiadała on grafikę na stronie frontowej (w postaci ozdobnego papieru do pakowania prezentów) oraz między okładkami - po ich rozłożeniu pojawiały się formy przestrzenne. Rezygnując z wykonania tak skomplikowanej kartki potraktowano tę pracę jako dwa osobne projekty (jedna kartka przedstawiała stronę frontową, a druga - grafikę znajdującą się między okładkami). Istniała więc możliwość wydrukowania 21 wzorów kartek. Jeden projekt nie został zakwalifikowany do druku (nota bene był on autorstwa osoby, która przedłożyła trzy prace). W związku z tym wydrukowano 20 wzorów kartek.

Natomiast na stronie internetowej: na jednej fotografii umieszczono fotografie dwóch wydrukowanych kartek - powstałych na podstawie wspomnianej wcześniej jednej kartki przestrzennej - uzyskując łącznie 19 fotografii.

 

Autorów nagrodzonych prac tj. I-XI (szczególnie nieobecnych 22 grudnia) prosimy o upewnienie się czy dostali nagrodę. Tych którzy jeszcze jej nie odebrali prosimy o zgłoszenie się do organizatorów poprzez parafialną skrzynkę e-mail i przesłanie danych do kontaktu zwrotnego celem odebrania nagrody.

1 stycznia – w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia a zarazem pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego Kościół katolicki obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ponadto 1 stycznia Kościół obchodzi Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony w 1968 r. przez papieża Pawła VI.

Boskie macierzyństwo jest pierwszym i najważniejszym przywilejem Maryi, z którego wynikają wszystkie inne przyczyny jej czci i szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 roku, chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę Soboru Efeskiego, na którym przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica).

 

Jako datę święta papież wyznaczył dzień 11 października. Po reformie liturgicznej w 1969 roku święto to podniesiono do najwyższej rangi (jest to tzw. „święto nakazane” czyli związane z obowiązkiem uczestnictwa we mszy świętej) i przesunięto na 1 stycznia, czyli na ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia. Podkreśla to ścisły związek między prawdą o Bożym Narodzeniu i Boskim Macierzyństwie Maryi.

 

Choć prawda o Boskim Macierzyństwie ma mocne potwierdzenie w tekstach Pisma Świętego oraz najdawniejszej Tradycji, w V w. za sprawą patriarchy Konstantynopola Nestoriusza rozgorzał na ten temat zacięty spór teologiczny. Nestoriusz twierdził, że w Chrystusie istnieją dwie osoby i dwie natury: ludzka i boska a Maryja miałaby być rodzicielką tylko Chrystusa - człowieka, natomiast nie Chrystusa - Boga.

 

Spór rozstrzygnęli biskupi zebrani w 431 roku na soborze w Efezie, którzy wykazali na podstawie Objawienia, że Chrystus jest jedną Osobą, w której istnieją dwie natury: ludzka i boska. Maryi jako Matce Osoby Chrystusa przysługuje więc tytuł Bożej Rodzicielki.

 

W 1968 roku Papież Paweł VI ustanowił 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju. Na ten dzień kolejni papieże corocznie kierują do wiernych specjalne orędzie. W dniu tym w liturgii Kościoła czytany jest fragment Pisma Świętego ze szczególnym błogosławieństwem Bożym: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem.” (Lb 6,24-26).

 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki i Światowy Dzień Pokoju

W niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół w liturgii obchodzi święto Świętej Rodziny, w której przyszedł na świat i wychował się Syn Boży Jezus Chrystus. Jest to zarazem patronalne święto wszystkich rodzin chrześcijańskich. W tym szczególnym dniu, Kościół stawia przed oczyma całego świata Rodzinę Nazaretańską, jako wzór życia rodzinnego, zawierzonego w pełni Bogu. Stawia ten wzór przed oczami całego świata, gdyż zagrożenia współczesnych rodzin są wielorakie i bardzo groźne w skutkach.

 

„Bieda materialna i ludzka nienawiść to podstawowe zagrożenia rodzicielskich zadań. Te dwa czynniki wskazuję nam Ewangelia, gdy rozważamy ciąg zdarzeń sprzed przeszło dwóch tysięcy lat. Brak miłosierdzia i społecznej troski dla oczekującej rozwiązania Maryi i pragnienie likwidacji Życia - Słowa Wcielonego, które pojawiło się na świecie. Lichy kąt bydlęcej stajni przydzielony biedakom w potrzebie i szlone pragnienie władzy, posuwające się do zabójstwa niewinnych. Tak było w maleńkim Betlejem, za czasów rzymskiego Augusta. Tak było przez cały ciąg dziejów Tak było i jest obecnie.”

(List biskupów polskich na uroczystość Świętej Rodziny; rok 1993,2)

 

Czy powyżej cytowane słowa straciły na swej aktualności? Nie. I dzisiejszym rodzinom potrzebna jest aby je ocalić - wszechstronna pomoc. Najpierw udziela nam jej sam Bóg. Święty Józef będąc posłusznym poleceniom Bożym ustrzegł Dzieciątko Jezus i Maryję przed nienawiścią Heroda. Także i dla dzisiejszych ojców i matek największą pomocą jest wsłuchiwanie się w głos Boży zawarty w przykazaniach, Słowie Bożym i nauczaniu Kościoła, głos ostrzegający i ukazujący właściwe wyjście w trudnych sytuacjach życiowych. Zawierzmy całkowicie swoją rodzinę Panu Bogu i prośmy, by Maryja była naszą najlepszą wychowawczynią, a święty Józef troskliwym opiekunem. To święto stwarza okazję abyśmy zwrócili uwagę na rodziny żyjące obok nas i borykające się z trudnościami tak duchowymi jak i materialnymi. Okażmy im naszą życzliwość, pomoc modlitwy, serdecznego słowa, pociechy i umocnienia.

 

Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce 25 i 26 września 2018 r. w Płocku, biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Jednocześnie zachęcili do zorganizowania tego dnia w parafiach obrzędu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. „W przeżywaniu daru miłości ludzie wierzący otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa” – napisał ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w specjalnym piśmie na Niedzielę Świętej Rodziny. Zgodnie z propozycją biskupów również w naszej parafii odbędzie się obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

Święto Świętej Rodziny

Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za włączenia się do akcji pt. „Dar Mojego Serca” organizowanej w naszej parafii i polegającej na przygotowaniu paczki świątecznej dla dzieci znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Poniżej kilka słów od organizatorki i zdjęcia.

 

Szczęść Boże,
przesyłam kilka zdjęć zrobionych w salce, w której gromadzone były paczki dla dzieci i wykonanych na zewnątrz kościoła i w samochodzie, którym paczki były zawiezione na miejsce. Ofiarność naszych parafian była ogromna. Siostra będąca w kontakcie z rodzinami przekazała mi informacje o wielkiej radości dzieci i ich rodzin z powodu otrzymanych darów. Wiem, że po święcie Trzech Króli (dzieci mają długą przerwę w szkole) ma być wysłane podziękowanie do naszej parafii do darczyńców. Serdecznie pozdrawiam.

Joanna Górska

Podsumowanie akcji „Dar Mojego Serca”

Wizyta Duszpasterska 2/2

Od drugiego stycznia kontynuujemy wizytę duszpasterską. Zapraszamy do zapoznanie się z planem, na drugi etap - na razie od 2 do 18 stycznia. Został również wyznaczony termin dodatkowy 11 lutego.

 

Dziewięć miesięcy przed świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września) Kościół obchodzi uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. Pan Bóg od samego początku zachował Najświętszą Maryję Pannę - jako jedyną wśród ludzi - od zmazy grzechu pierworodnego. Uczynił tak ze względu na godność Matki Zbawiciela, Boskość Jego Osoby i przyszłe zasługi. Od chwili, w której z małżeństwa Joachima i Anny zaczęło się życie Maryi, został Ona napełniona przez Boga Jego łaską uświęcającą i otrzymała pełnię świętości ze wszystkimi cnotami i darami Ducha Świętego. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony konstytucją apostolską Ineffabilis Deus przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 roku. Kult Maryi Niepokalanie Poczętej istniał wśród wyznawców wiary chrześcijańskiej na długo przedtem, zanim papież ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

 

Historia tegoż dogmatu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII wieku w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ – według nich – przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII wieku Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa.

 

W 1477 roku papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572) zaczęto obchodzić w całym Kościele. W czasie objawień w Lourdes w 1858 roku Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Zarówno prawda o Wniebowzięciu, jak i prawda o Niepokalany Poczęciu Najświętszej Maryi Panny oparte są na Jej Boskim Macierzyństwie. Maryja jest pierwowzorem i obrazem Kościoła, niepokalanej jaśniejącej pięknością Oblubienicy.

 

Według kanonu 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego w tym dniu mamy obowiązek uczestniczyć w Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 roku Polacy są zwolnieni z tego obowiązku (ze względu na fakt, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy). Nie dotyczy to oczywiście tego roku, bowiem uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przypada w drugą niedziele adwentu.

 

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co jest mu najbardziej potrzebne.

 

Z tą godziną wiąże się objawienie, które miało miejsce we Włoszech. 8 grudnia 1947 pielęgniarka Pierina Gilli, w miejscowości Montichiari, u podnóża Alp, usłyszała od Maryi słowa znane już z Lourdes: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Maryja kontynuowała:

 

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”

Matka Boża do Pieriny Gilli w Montichiari we Włoszech w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia 1947 roku.

 

Jeśli wrócimy do początku objawień, to zobaczymy, że Matce Bożej chodzi przede wszystkim o księży i o osoby poświęcone Bogu. W pierwszym objawieniu w 1947 roku Matka Boża ukazała się w fioletowej sukni żałobnej - szatę zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota, ze łzami obficie płynącymi z oczu i spadającymi na ziemię. Przede wszystkim jednak Maryja ukazała się z trzema dużymi mieczami w sercu. Do tego wypowiedziała tylko trzy słowa: „Modlitwy! Wynagrodzenia! Pokuty!”. Później wyjaśniła znaczenie tych mieczy. Pierwszy miecz oznacza zdradę powołania kapłańskiego i zakonnego, drugi miecz oznacza księży i osoby zakonne, żyjące w grzechach ciężkich, trzeci miecz oznacza księży i osoby zakonne, które popełniają zdradę Judasza.

 

Głównym przesłaniem objawień była prośba o nawrócenie ludzkości i szerzenie kultu Matki Boskiej Róży Duchownej. Pierina Gilli zmarła w opinii świętości 12 stycznia 1991 roku nie doczekawszy się zatwierdzenia objawień. W 1971 zapadło bowiem w tej sprawie rozstrzygnięcie negatywne. Biskup Brescii odrzucił prawdziwość objawień, jednak kult był tak mocny, że 29 lat później Kościół zezwolił na tę maryjną pobożność, zaznaczając, że wciąż uważa wizje za nieprawdziwe i niezgodne z nauczaniem.

 

Zapraszamy na Godzinę Łaski w południe. W tym roku ósmy grudnia przypada w niedzielę. Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu otwarta będzie od godziny 11:00.