tło znajdujące się pod grafiką św. Tadeusza Apostoła i logo
św. Tadeusz Apostoł

ŚW. TADEUSZA APOSTOŁA

NA SADYBIE

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

MODLITWA W TRZECIM DNIU NOWENNY
 

Chwalebny Apostole, Święty Judo Tadeuszu, który wspaniałymi cnotami i licznymi cudami szerzyłeś słowa Ewangelii pośród barbarzyńskich ludów i wielu nawróciłeś na wiarę w Jezusa Chrystusa, z oddaniem czczę Cię jako mojego szczególnego patrona. Proszę Cię, opiekuj się mną i sprawami mojej duszy przed sądem Najwyższego, abym nie popadł w wielkie zło grzechów, które tyle razy popełniłem i przez które zawszę cierpię. Uzyskaj dla mnie u Boga wzrost wiary, nadziei i miłości, łagodność i spokój serca, Bożą łaskę we wszystkich chwilach mojego życia, a przede wszystkim w godzinie śmierci. Uzyskaj dla mnie również szczególną łaskę, o jaką Cię teraz proszę, a więc o:  (w tym miejscu proszę przedstawić łaskę, której się pragnie).

1 x Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

1 x Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

3 x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JUDY TADEUSZA
 

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami,
Królowo Apostołów, módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, módl się nad nami,
Święty Judo, chwalebny Apostole, módl się nad nami,
Święty Judo, gorliwy wyznawco, módl się nad nami,
Święty Judo, przyjacielu Chrystusa, módl się nad nami,
Święty Judo, wierny sługo Boży, módl się nad nami,
Święty Judo, powołany do głoszenia Ewangelii, módl się nad nami,

Święty Judo, głosicielu Słowa Bożego, módl się nad nami,
Święty Judo rozniecający miłość bożą w ludzkich duszach, módl się nad nami,
Święty Judo, występujący mężnie w obronie wiary świętej, módl się nad nami,
Święty Judo, który jesteś dla nas przykładem życia chrześcijańskiego, módl się nad nami,
Święty Judo, który cierpiałeś prześladowania dla wiary, módl się nad nami,

Święty Judo, potwierdzający własną krwią wiarę w Chrystusa, módl się nad nami,

Święty Judo, Patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych, módl się nad nami.

Abyśmy z naszych grzechów powstali, módl się nad nami,
Abyśmy szczerze pokutowali, módl się nad nami,
Abyśmy gorliwymi byli w służbie Bożej, módl się nad nami,
Abyśmy w dobrym robili postępy, módl się nad nami,
Abyśmy w zgodzie i jedności żyli, módl się nad nami,
Abyśmy wiarę zawsze zachowali, módl się nad nami,
Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu, módl się nad nami,
Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz, módl się nad nami,
Abyśmy błądzącym zawsze mogli dopomóc, módl się nad nami,

Abyśmy od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała uwolnieni byli, módl się nad nami,
Abyśmy po naszym życiu na ziemi z Tobą się połączyli, módl się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który nas przez Świętego Judę Tadeusza raczyłeś doprowadzić do poznania Swojego Imienia,
spraw prosimy Cię abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w dobrym. Amen.

APOSTOLSKI SYMBOL WIARY
 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

DZIEŃ 3

(ŚRODA, 21 PAŹDZIERNIKA)

NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM PATRONALNYM

DZIĘKCZYNIENIE
 

Módl się za nami, Święty Judo Tadeuszu Apostole,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się: Boże, którego dobroć i miłosierdzie nie mają granic, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twoich dzieci i spraw, by ci wszyscy, którzy czczą Cię pobożnie w Twoim apostole Judzie Tadeuszu, za przyczyną Jego zasług dostąpili wysłuchania swoich modlitw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

 

Dziękczynienie: O najjaśniejsza gwiazdo nieba, chwalebny Święty Judo Tadeuszu, wielbię Przenajświętszą Trójcę i składam Jej dzięki, że ubogaciła Cię wieloma tak wspaniałymi darami i że wybrała Cię spośród innych na obrońcę i orędownika w przeciwnościach i największych udrękach, a także że zechciała, by za Twoim pośrednictwem udzielona została pomoc i zesłane łaski, które pocieszają utrapionych, wspierają prześladowanych i podnoszą na duchu porzuconych. O mój litościwy obrońco, uzyskaj dla mnie u Boskiej dobroci łaskę o którą Cię proszę. Amen.

© Copyright 2020 - Wszystkie prawa zastrzeżone - Warszawa, ul. Goraszewska 16